Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Regulamin Organizacyjny WITD w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

TRANSPORTU DROGOWEGO

W LUBLINIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, w tym zakresy działania jego Wydziałów
i samodzielnych stanowisk pracy. 

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 2. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Lubelskiego;
 3. Głównym Inspektoracie – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
 4. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie;
 5. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
 6. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
 7. Naczelnikach – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Inspekcji, Naczelnika Wydziału Prawnego oraz Naczelnika Wydziału Administracyjno Technicznego;
 8. Zastępcy Naczelnika – należy przez to rozumieć Zastępcę Naczelnika Wydziału Inspekcji;
 9. Kierowniku Oddziału Wydziału Inspekcji – należy przez to rozumieć inspektora transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, który kieruje Oddziałem Wydziału Inspekcji;

10.  Samodzielnym stanowisku – należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko do spraw kadr;

11.  Inspektorach – należy przez to rozumieć inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Lublinie;

12.  Inspekcji – należy przez to rozumieć Inspekcję Transportu Drogowego
w Lublinie;

13.  Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie;

14.  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie;

15.  Radcy Prawnym – należy przez to rozumieć Radcę Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie;

16.  Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

 

§ 3

 1. Siedziba Inspektoratu znajduje się w Lublinie, przy Al. Kompozytorów Polskich 8.
 2. Inspektorat obejmuje swym obszarem działania teren województwa lubelskiego.
 3. W skład Wydziału Inspekcji z siedzibą w Lublinie wchodzą Oddziały w Międzyrzecu Podlaskim i Zamościu.

 

§ 4

 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Inspektor.
 2. Inspektorat zapewnia Wojewódzkiemu Inspektorowi realizację jego zadań z zakresu Inspekcji Transportu Drogowego.
 3. Inspektorat wchodzi w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
 4. Inspektorat będąc jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 5. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor.

 

§ 5

Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
  w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 );
 3. rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 753 );
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
 6. ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);
 8. niniejszego Regulaminu;
 9. Statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (załącznik
  do Zarządzenia Nr 144 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 maja 2009 r. opublikowano w Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 73, poz. 1766, z późn.
  zm.).

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA INSPEKCJI

 

§ 6 

1. Zadania Inspekcji określone w niniejszym rozdziale zgodnie z ustawą
o transporcie drogowym wykonuje Wojewoda działając za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, która jest jednostką wojewódzkiej administracji zespolonej.

2. Do zadań Inspekcji należy w szczególności :

1) kontrola:

 1. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków
  w nich określonych,
 2. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego,
 3. ruchu drogowego w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego
  i międzynarodowego przewozu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów,
 4. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu
  i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
 5. przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 6. przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 7. masy, nacisków osi oraz wymiarów pojazdów,
 8. rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego,
 9. wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie decyzji oraz postanowień administracyjnych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

3) prowadzenie spraw związanych z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania:

 1. administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,
 2. karnego lub karno-skarbowego,
 3. w sprawach o wykroczenia,
 4. przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,
 5. przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych;

4) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne;

5) powoływanie komisji egzaminacyjnej dla sprawdzania kwalifikacji kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych;

 1. wydawanie i cofanie świadectw doradców do spraw bezpieczeństwa
  w zakresie transportu towarów niebezpiecznych;

7) prowadzenie rejestru wydanych świadectw doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych;

8) przekazywanie na bieżąco danych dotyczących naruszeń stwierdzonych
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów do centralnej ewidencji naruszeń, której administratorem jest Główny Inspektor;

9) współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora;

10) ewidencjonowanie zawiadomień o wydaniu orzeczeń psychologicznych stwierdzających przeciwwskazania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

11) informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
o stwierdzonych przypadkach nie posiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 

§ 7

1. Inspekcja współdziała z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Wete­rynaryjną i zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub
w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości
i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji, a w odniesieniu do realizacji zadań kontrolnych z organami samorządu terytorialnego
i organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.

2. Inspekcja w oparciu o podpisane porozumienia współpracuje również
z innymi instytucjami i służbami.

 

§ 8

Inspekcja wykonuje zadania w oparciu o opracowane przez Głównego Inspektora kierunki działania, które zatwierdza minister właściwy do spraw transportu.

 

 

ROZDZIAŁ III

ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA, JAKO KIEROWNIKA INSPEKTORATU

 

§ 9

1. Wojewódzki Inspektor kierując Inspektoratem:

 1. zapewnia wykonywanie zadań Inspekcji na obszarze województwa;
 2. organizuje kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego;
 3. pełniąc funkcję kierownika jednostki sektora finansów publicznych, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki
  i reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu.

2. Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.

3. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora.

4. Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Naczelnika Wydziału Inspekcji, Naczelnika Wydziału Prawnego, Radcy Prawnego, Naczelnika Wydziału Administracyjno Technicznego oraz kierowników Oddziałów Wydziału Inspekcji.

5. Wojewódzki Inspektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
w charakterze pracodawcy w stosunku do pracowników Inspektoratu.

6. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, w ramach prowadzonej działalności sprawuje w Inspektoracie bezpośredni nadzór nad:

 1. działalnością inspekcyjno kontrolną Inspektoratu;
 2. gospodarką bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego
  w Inspektoracie.

7. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora jego obowiązki pełni Zastępca Wojewódzkiego Inspektora. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewódzkiego Inspektora.

8. W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Inspektoratem kieruje osoba wyznaczona na podstawie odrębnego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora, w którym określony zostaje zakres zastępstwa. Informacje o zastępstwie przekazywane są do Wojewody oraz Głównego Inspektora.

9. Wojewódzki Inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi oraz Wojewodzie informacje w terminach przez nich określonych.

 

§10

1.Wojewódzki Inspektor kierując Inspektoratem zapewnienia funkcjonowanie i ciągłość pracy Inspektoratu, warunków jego działania i organizacji pracy poprzez:

 1. bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym,

b) działalnością inspekcyjno-kontrolną Inspektoratu,

c) obsługą prawną i finansową Inspektoratu,

d) przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,

 1. zatwierdzanie opracowanych materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu Inspekcji i układu wykonawczego do tego budżetu;
 2. ustalanie regulaminu pracy Inspektoratu;
 3. ustalanie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru
  w poszczególnych dniach tygodnia;
 4. wydawanie aktów prawa wewnętrznego;
 5. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu; nadzór nad gospodarowaniem i ewidencją mienia Inspektoratu;
 6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków w Inspektoracie;
 7. zatwierdzanie procedur dotyczących zlecania usług i dokonywania zakupów oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

10.  organizowanie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej;

11.  wyrażanie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika służby cywilnej oraz zgody na podjęcie zajęć zarobkowych przez urzędnika służby cywilnej;

12.  sprawowanie nadzoru nad realizacją systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym szkoleń specjalistycznych dla członków korpusu służby cywilnej;

13.  udzielanie kar dyscyplinarnych członkom korpusu służby cywilnej oraz pozostałym pracownikom za naruszenie obowiązków służbowych;

14.  powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Inspektoratu oraz współdziałanie z Komisją Dyscyplinarną Inspekcji;

15.  dysponowanie funduszem nagród, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

16.  realizację postanowień organów egzekucyjnych w odniesieniu do pracowników i mienia Inspektoratu;

17.  sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Inspektoratu;

18.  nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Inspektoratu przepisów ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

19.  występowanie do Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji z wnioskiem o pozwolenie na broń palną na okaziciela oraz o dopuszczenie podległych inspektorów do posiadania broni palnej i amunicji na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), a także nadzór nad zgodnym z prawem użyciem, przechowywaniem, noszeniem oraz ewidencjonowaniem broni;

20.  nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z przepisów
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych w odniesieniu do pracowników Inspektoratu podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

21.  administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Inspektoracie;

22.  reprezentowanie Inspektoratu wobec osób fizycznych i prawnych,
a także innych jednostek organizacyjnych w sprawach objętych zakresem działania Inspektoratu;

23.  współpracę ze związkami zawodowymi lub innymi ustanowionymi ustawowo przedstawicielami pracowników Inspektoratu - w przypadku ich powołania;

24.  nadzorowanie wykonywana czynności wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

2. Wojewódzki Inspektor sporządza i przekazuje Wojewodzie sprawozdania finansowe miesięczne, kwartalne i roczne dotyczące działalności Inspektoratu w terminach odpowiednio określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

3. Wojewódzki Inspektor sprawuje kontrolę wewnętrzną, w tym finansową na podstawie procedur kontroli wewnętrznej i procedur kontroli finansowej.

4. Wojewódzki Inspektor odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej, ustala procedury oraz sprawuje nadzór w zakresie kontroli wydatków oraz racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi będącymi w dyspozycji Inspektoratu.

 

§ 11

1. Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawczo-doradcze do rozpatrywania określonych spraw dotyczących zagadnień należących do zakresu działania Inspektoratu, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb ich działania.

2. W celu wykonywania zadań kontrolnych Wojewódzki Inspektor może tworzyć w ramach Wydziału Inspekcji stałe lub doraźne zespoły kontrolne. Pracami zespołu kontrolnego koordynuje wyznaczony inspektor.

 

§ 12

 1. Wojewódzki Inspektor ustala i zatwierdza zakresy czynności oraz opisy stanowisk pracy: Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Naczelników Wydziałów oraz samodzielnego stanowiska do spraw kadr.
 2. Główny Księgowy i Naczelnicy Wydziałów opracowują zakresy czynności oraz opisy stanowisk pracy podległych im pracowników.

 

§ 13

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy, Naczelnicy Wydziałów, Radca Prawny oraz pracownicy samodzielnego stanowiska do spraw kadr przekazują Wojewódzkiemu Inspektorowi informacje o działalności swoich komórek organizacyjnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSPEKTORATU 

 

§ 14

1. W skład struktury organizacyjnej Inspektoratu wchodzą: Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Wydziały, Radca Prawny, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr.

2. W wydziale mogą zostać wydzielone jednoosobowe, odrębne merytorycznie, stanowiska pracy.

 

§ 15

1. Inspektorat posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną, gdzie przy nazwach Wydziałów oraz nazwach samodzielnych stanowisk stosuje się następujące symbole:

 1. Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego- LWITD;
 2. Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego- ZLWITD;
 3. Wydział Inspekcji – WI;

a) Naczelnik Wydziału Inspekcji- NWI ,

b) Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji- ZNWI,

c) Oddział Wydziału Inspekcji w Międzyrzecu Podlaskim- OWIM,

d) Oddział Wydziału Inspekcji w Zamościu – OWIZ;

 1. Wydział Finansowo Księgowy – WFK, którym kieruje Główny Księgowy – GK;
 2. Wydział Prawny – WP;
 3. Radca Prawny- RP;
 4. Wydział Administracyjno Techniczny – WAT;
 5. Samodzielne stanowisko do spraw kadr – SK;
 6. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – PIN;

2. Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora;

2) Wydziałem Finansowo Księgowym;

3) Wydziałem Prawnym;

4) Radcą Prawnym;

5) Samodzielnym stanowiskiem do spraw kadr;

6) Wydziałem Administracyjno Technicznym;

7) Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

3. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Inspekcji.

4. Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 kwietnia 2010 r.

 

§ 16

 1. Wydziałami Inspektoratu, z wyjątkiem Wydziału Finansowo – Księgowego, kierują Naczelnicy Wydziałów według zasady jednoosobowego kierownictwa, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy podział pracy, organizację pracy oraz jej wyniki. Wydziałem Inspekcji
  w czasie nieobecności Naczelnika kieruje Zastępca Naczelnika.
 2. Wydziałem Finansowo Księgowym kieruje Główny Księgowy, który jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizację pracy oraz jej wyniki.
 3. Pracą samodzielnego stanowiska do spraw kadr kieruje bezpośrednio Wojewódzki Inspektor.
 4. W okresie nieobecności Głównego Księgowego, Naczelników Wydziałów
  i Zastępcy Naczelnika, pracowników samodzielnych stanowisk pracy lub
  w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niech obowiązków zastępstwo pełnią wyznaczeni przez Wojewódzkiego Inspektora pracownicy Inspektoratu.
 5. Województwo lubelskie podzielone zostało na trzy obszary kontroli. Obszar kontroli bezpośrednio podlegający pod siedzibę w Lublinie obejmuje powiaty: lubelski, świdnicki, puławski, łęczyński, lubartowski, chełmski, włodawski, krasnostawski, kraśnicki, janowski i opolski oraz powiat grodzki Lublin i powiat grodzki Chełm.
 6. Oddziały, o których mowa w § 3 ust. 3 obejmują swoją właściwością powiaty:
 7. Oddział z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim: bialski, parczewski, łukowski, radzyński, rycki oraz powiat grodzki Biała Podlaska;
 8. Oddział z siedzibą w Zamościu: zamojski, biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski oraz powiat grodzki Zamość.
 9. Pracami Oddziału Wydziału Inspekcji kieruje kierownik Oddziału Wydziału Inspekcji, bezpośrednio podległy Naczelnikowi Wydziału Inspekcji.
 10. W czasie nieobecności kierownika Oddziału Wydziału Inspekcji lub
  w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępstwo pełni wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Inspekcji pracownik Wydziału Inspekcji.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY DZIAŁANIA, ZADANIA WSPÓLNE I ZASADY WSPÓŁPRACY WYDZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 17

1. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych w ramach ich właściwości rzeczowej należy:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 2. opracowywanie wymaganych sprawozdań z zakresu działania komórek organizacyjnych;
 3. przygotowywanie dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektora sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań oraz o istotnych wydarzeniach i sytuacjach mających miejsce na terenie województwa;
 4. udział w pracach nad projektem budżetu w części dotyczącej Inspektoratu;
 5. zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących obowiązujących przepisów prawa oraz projektów nowych aktów prawnych;
 6. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
 7. udostępnianie informacji publicznych;
 8. rozpatrywanie wystąpień senatorów i posłów oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi;
 9. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,

10.  wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;

11.  współdziałanie w kwestii realizacji dobrego wizerunku medialnego poprzez rzetelne przekazywanie informacji wykorzystywanych dla celów medialnych;

12.  realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

13.  usprawnianie organizacji, metod i form pracy;

 1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy, Radca Prawny, Naczelnicy Wydziałów, pracownicy samodzielnego stanowiska do spaw kadr, oraz pozostali pracownicy wykonują także inne zadania, zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Inspektora, o którym mowa w art. 77 ustawy o służbie cywilnej.

3. Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne obywateli winni
w szczególności:

1) przestrzegać terminów i zasad przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;

2) udzielać wyczerpujących informacji o stanie załatwiania spraw
w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w sprawach, w których toczy się w Inspektoracie postępowanie administracyjne informacje mogą być stronom udzielane pisemnie lub ustnie, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości.

 

§ 18

 1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy, Naczelnicy Wydziałów, Radca Prawny oraz pracownicy samodzielnego stanowiska do spraw kadr, obowiązani są informować się wzajemnie o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygnięciach i innych opracowaniach mających związek z ich działalnością, których znajomość niezbędna jest dla zharmonizowanej działalności Inspektoratu.
 2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy, Naczelnicy Wydziałów, Radca Prawny oraz pracownicy samodzielnego stanowiska do spraw kadr, obowiązani są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz do współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji działania Inspektoratu jako całości. 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 19 

1. Do zakresu działania WYDZIAŁU INSPEKCJI oraz działających w ramach Wydziału Oddziałów należy w szczególności:

 1. wykonywanie na drogach publicznych kontroli:
 2. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,
 3. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu;
 4. ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych
  w przepisach działu V ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów,
 5. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu
  i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
 6. przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 7. przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 8. przestrzegania masy, nacisków osi oraz wymiarów pojazdów;
 9. przestrzegania rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego,
 10. przestrzegania wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania;
 11. kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
  o transporcie drogowym, związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego;
 12. realizacja programu kontroli na terenie województwa, opracowanego zgodnie z przyjętymi kierunkami kontroli zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora;
 13. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i wniosków
  o wszczęcie postępowania związanego z wynikami kontroli;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych będących następstwem kontroli drogowych i wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 15. przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej do jej przekazania zgodnie z właściwością;
 16. współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych;
 17. prowadzenie spraw należących do zadań specjalisty ds. przewozu towarów niebezpiecznych;
 18. wykonywanie nadzoru na podstawie art. 86 ustawy o transporcie drogowym nad wydawaniem licencji, zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, także zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne;

10.  informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o stwierdzonych przypadkach nie posiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

11.  wykonywanie obowiązków w ramach nadzoru inspekcyjnego;

12.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora;

13.  prowadzenie sprawozdawczości z działalności oraz z działań kontrolnych Wydziału, przekazywanie danych i informacji o naruszeniach stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli do centralnej ewidencji naruszeń w Głównym Inspektoracie;

14.  prowadzenie ewidencji wykonanych kontroli, ujawnionych naruszeń prawa oraz zastosowanych środków prawnych;

15.  właściwe użytkowanie broni palnej, środków przymusu bezpośredniego i ich zabezpieczenie zgodnie z procedurami obowiązującymi w Inspektoracie;

16.  właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu technicznego i systemów informatycznych wspomagających prowadzenie kontroli;

17.  prowadzenie ewidencji wszczętych postępowań administracyjnych i monitorowanie ich przebiegu;

18.  sporządzanie projektu rocznego planu kontroli Inspektoratu w zakresie ciśnieniowych urządzeń transportowych;

19.  sporządzanie projektu zestawienia zbiorczego przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli w zakresie ciśnieniowych urządzeń transportowych.

 

2. Do zadań Naczelnika Wydziału Inspekcji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie instrukcji dla inspektorów oraz opracowywanie planów pracy inspektorów;
 2. prowadzenie odpraw inspektorów;
 3. opracowywanie harmonogramów kontroli;
 4. ustalanie i wprowadzanie wskaźników kontroli;
 5. nadzór nad:
  1. realizacją programu kontroli na terenie województwa,
  2. opracowywaniem projektów wystąpień pokontrolnych oraz wniosków o wszczęcie postępowania związanego z wynikami kontroli,
  3. prowadzeniem postępowań administracyjnych będących następstwem kontroli drogowych oraz kontroli przedsiębiorstw,
  4. przygotowywaniem dokumentacji pokontrolnej;
 6. uzgadnianie współdziałania z organami kontroli państwowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych;

7) opracowywanie dla Wojewódzkiego Inspektora informacji z zakresu realizacji zadań kontrolnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie kontroli;

8) weryfikacja decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym i formalnym przy współudziale Kierowników Oddziałów Wydziału Inspekcji i Zastępcy Naczelnika;

9) prowadzenie kontroli pracy inspektorów.

3. Plan pracy Wydziału Inspekcji na dany okres opracowuje Naczelnik Wydziału. Plan ten podlega zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora. Plan kontroli w siedzibach przedsiębiorstw sporządzany jest przez zespół powołany Zarządzeniem Wojewódzkiego Inspektora i przez Wojewódzkiego Inspektora jest zatwierdzany.

4. Zadania kontrolne Inspekcji realizują inspektorzy, którzy odpowiadają za:

1) prowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również za właściwe zastosowanie środków przymusu bezpośredniego
z użyciem broni palnej włącznie;

2) prawidłowe przeprowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i postępowań mandatowych w sprawie ujawnionych naruszeń stosownie do przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;

3) wydawanie w imieniu Wojewódzkiego Inspektora stosownych decyzji administracyjnych.

 

5. Kontrole inspektorzy prowadzą w zespołach minimum dwuosobowych. W skład zespołu wchodzić mogą: inspektorzy, inspektor wraz z innym pracownikiem Inspektoratu nie będącym inspektorem, bądź inspektor wraz
z funkcjonariuszem innych służb kontrolnych.

 

6. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "WI".

 

§ 20

 1. Do zakresu działania WYDZIAŁU FINANSOWO KSIĘGOWEGO należy w szczególności:
 2. opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu;
 3. sporządzanie układu wykonawczego budżetu Inspektoratu;
 4. opracowywanie projektów planów finansowych Inspektoratu;
 5. opracowywanie projektów wniosków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Inspektoratu;
 6. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budżetu Inspektoratu;
 7. sporządzanie wniosków do Wojewody w sprawie zapotrzebowania na środki budżetowe;
 8. obsługa finansowo księgowa w zakresie dochodów i wydatków związanych z działalnością Inspektoratu;
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 10. prowadzenie egzekucji administracyjnej;

10.  rozliczanie inspektorów z pobieranych podczas prowadzonych kontroli kar pieniężnych stanowiących dowód uiszczenia kary;

11.  prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych;

12.  prowadzenie kasy, wystawianie przelewów i rozliczeń
z bankami;

13.  przygotowywanie projektów sprawozdań budżetowych w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami;

14.  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem mandatów karnych;

15.  sporządzanie list płac oraz obliczanie i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń;

16.  wystawianie tytułów wykonawczych i upomnień;

17.  nadzorowanie gospodarowania środkami finansowymi
z uwzględnieniem terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń i ich egzekwowania;

18.  monitorowanie terminowości wpłat rat, wynikających z wydanych
w tym zakresie decyzji administracyjnych rozkładających karę pieniężną na raty.

2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Inspektoratu w zakresie wskazanym w przepisach art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „WFK”.  

 

§ 21

1. Do zakresu działania SAMODZIELNEGO STANOWISKA do spraw KADR należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora, które wynikają z ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu pracy, a dotyczą w szczególności:

a) prowadzenia spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,

b) prowadzenia spraw związanych z nawiązywaniem i trwaniem stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz wykonywania czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

c) szkoleń członków korpusu służby cywilnej,

d) załatwiania spraw związanych z ustalaniem wysokości i składników wynagrodzenia dla pracowników Inspektoratu;

 1. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w inspektoracie;
 2. wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz o wysokości wynagrodzenia dla potrzeb ZUS;
 3. organizowanie oraz realizowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 4. przygotowywanie dokumentów oraz ewidencjonowanie środków ZFŚS w oparciu o obowiązujące przepisy;
 5. współpraca z osobą odpowiedzialną za nadzór nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów BHP w inspektoracie;
 6. prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników;
 7. planowanie szkoleń dla inspektorów we współpracy z Głównym Inspektoratem oraz planowanie szkoleń dla pozostałych pracowników;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem świadectw doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, prowadzenie ewidencji doradców oraz organizacja egzaminów na doradców i kandydatów na doradców;

10.  sporządzanie projektów umów pracowniczych, sporządzanie projektów umów zleceń i projektów innych dokumentów związanych z zakresem działania Stanowiska;

11.  prowadzenie spraw związanych z organizacją staży i praktyk zawodowych;

12.  prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników zatrudnionych poza korpusem służby cywilnej.

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „SK”.

 

 

§ 22 

1. Do zakresu działania WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO TECHNICZNEGO należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. ustalanie harmonogramu zakupów, dla potrzeb Inspektoratu,
  w zakresie sprzętu technicznego, w tym środków łączności, wyposażenia biurowego (sprzęt i materiały) i środków ochrony sanitarnej, bhp, ppoż. oraz czuwanie nad przebiegiem ich realizacji;
 3. przygotowanie projektów umów zawieranych przez Inspektorat oraz prowadzenie rejestru umów z zakresu działania Wydziału;
 4. dokonywanie prenumeraty prasy, wydawnictw informacyjnych oraz dzienników urzędowych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania środkami transportu Inspektoratu oraz sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie gospodarki transportowej, materiałowo technicznej, utrzymania czystości, porządku, estetyki Inspektoratu;
 6. organizowanie i przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z komisją przetargową Inspektoratu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
  i obowiązującymi w tym zakresie procedurami w Inspektoracie;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków do kwoty 14 000 EURO zgodnie z obowiązującymi procedurami
  w Inspektoracie;
 8. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki materiałowej;
 9. prowadzenie archiwum Inspektoratu;

10.  prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony Inspektoratu oraz opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony Inspektoratu;

11.  prowadzenie korespondencji i zlecanie do wykonania przez Mennicę Państwową pieczęci urzędowych Inspektoratu, a także zwracanie celem ich zniszczenia;

12.  zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Inspektoratu w pieczęcie
i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;

13.  realizowanie i koordynowanie zadań związanych z gospodarką inwentarzową Inspektoratu, w tym:

a) realizowanie zadań związanych z inwentaryzacją ciągłą środków

trwałych i wyposażenia Inspektoratu,

b) prowadzenie okresowych rozliczeń inwentarza w układzie

wydziałów oraz dochodzenie i egzekwowanie braków ujawnionych

w toku prac inwentaryzacyjnych od pracowników materialnie

odpowiedzialnych;

14.  gospodarowanie zasobami lokalowymi;

15.  obsługa sekretarsko biurowa Wojewódzkiego Inspektoratu;

16.  prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania;

17.  prowadzenie prac związanych z rozbudową jednolitego rzeczowego wykazu akt w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych projektów aktów prawnych Wojewódzkiego Inspektora;

18.  współdziałanie z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej;

19.  prowadzenie zbioru wydanych w bieżącym roku protokołów kontroli
i decyzji administracyjnych;

20.  ewidencjonowanie zawiadomień o wydaniu orzeczeń psychologicznych stwierdzających przeciwwskazania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

21.  prowadzenie spraw związanych z umundurowaniem;

22.  zapewnienie sprawności sieci komputerowej oraz nadzór nad jej prawidłową eksploatacją i administrowanie siecią teletransmisyjną oraz przygotowanie procedur dotyczących prawidłowego zabezpieczenia sieci komputerowej;

23.  nadzór nad aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej;

24.  wdrażanie systemów informatycznych;

25.  administrowanie bazami danych;

26.  konsultacje i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów;

27.  opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym;

28.  planowanie i koordynowanie przedsięwzięć informatycznych;

29.  nadzór nad bezpieczeństwem sieci Inspektoratu;

30.  wysyłka korespondencji i jej ewidencja;

31.  realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zadań
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

32.  przyjmowanie od inspektorów uwag dotyczących stanu technicznego pojazdów, warunków eksploatacji oraz uzgadnianie ze Wojewódzkim Inspektorem oraz Głównym Księgowym kosztów napraw, przeglądów i sposobu ich usunięcia;

33.  prowadzenie przeglądów technicznych napraw w autoryzowanych stacjach obsługi, a w uzasadnionych sytuacjach wyjątkowo w innych stacjach napraw;

34.  rozliczanie książek kontroli pracy pojazdu i agregatu, zużycia paliwa
i wykorzystania pojazdów do celów służbowych;

35.  prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 

2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „WAT”.

 

§ 23

1. Do zakresu działania PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 7. prowadzenie postępowań sprawdzających;
 8. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;
 9. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

10.  podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych przy znakowaniu spraw używa symbolu PIN”.

 

§ 24 

1. Do zakresu działania WYDZIAŁU PRAWNEGO należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z procedurą odwoławczą od decyzji nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora lub w jego imieniu, prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji;
 2. prowadzenie, przy współudziale inspektorów, postępowań administracyjnych po uchyleniu decyzji przez organ wyższej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania;
 3. nadzór prawny nad decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez Wojewódzkiego Inspektora lub w jego imieniu, a także nad wystąpieniami pokontrolnymi;
 4. przyjmowanie obywateli zgłaszających się w ramach skarg
  i wniosków do Wojewódzkiego Inspektora; rozpoznawanie spraw będących przedmiotem skarg; zapewnienie pod względem organizacyjnym przyjmowania skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora, jak również opracowywanie i przedkładanie do osobistej aprobaty Wojewódzkiemu Inspektorowi projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, zgodnie z jego dyspozycjami;
 5. terminowe przygotowywanie i przekazywanie Wojewodzie okresowych informacji o rozpatrywanych skargach;
 6. obsługa organizacyjno prawna Rady Konsultacyjnej Przewoźników;
 7. zapewnienie realizacji zadań związanych z opracowywaniem wymaganych analiz i bieżących informacji oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami;
 8. ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o rozłożenie należności na raty, umorzenie bądź odroczenie wpłat;
 9. sporządzanie decyzji o rozłożeniu należności na raty, umarzaniu bądź odroczeniu wpłaty;

10.  sporządzanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

11.  opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie Inspektoratu oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych ze zmianami struktury komórek Inspektoratu;

12.  przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wszczęcie postępowań;

13.  przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;

14.  sporządzanie wniosków o ukaranie wnoszonych do Sądu Grodzkiego za wykroczenia ujawnione przez inspektorów w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających;

15.  przygotowywanie decyzji o zwrocie kar;

16.  koordynacja kontroli wewnętrznej;

17.  wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej;

18.  sporządzanie projektów pism w skomplikowanych sprawach egzekucyjnych;

19.  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem interwencji i wniosków posłów na Sejm RP i senatorów;

20.  przekazywanie wniosków wniesionych niewłaściwie do Inspektoratu organom właściwym do ich rozpoznania;

21.  opracowywanie, aktualizacja i ewidencjonowanie regulaminów
i zarządzeń wewnętrznych oraz Instrukcji Inspektoratu wraz
z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie;

22.  dokonywanie innych czynności zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „WP”.

 

3. Do zakresu działania RADCY PRAWNEGO należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi prawnej Inspektoratu na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 2. opracowywanie opinii prawnych i interpretacji przepisów prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie ich stosowania;
 3. opracowywanie i uzgadnianie aktów prawa wewnętrznego Inspektoratu;
 4. opiniowanie umów cywilnoprawnych i sprawowanie nadzoru formalno prawnego nad projektami takich umów;
 5. prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz omawianie z inspektorami obowiązujących przepisów prawnych oraz powodów uchylenia, umorzenia decyzji wydanych w I instancji przez organ wyższego stopnia;
 6. zastępstwo sądowe w postępowaniu administracyjnym i cywilnym;
 7. udzielanie pomocy prawnej pracownikom Inspektoratu w sprawach związanych z działalnością Inspektoratu.

4. Radca Prawny przy znakowaniu spraw używa symbolu „RP”.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM I DECYZJI ORAZ ZAKRESY UDZIELONYCH UPOWAŻNIEŃ

 

§ 25

1. Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. wydawanie aktów prawa wewnętrznego;
 2. ustalanie regulaminu pracy;
 3. ustalanie indywidualnego rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia;
 4. zatwierdzanie planów wydatków inwestycyjnych;
 5. zbywanie środków trwałych Inspektoratu;
 6. dokonywanie czynności wynikających z nawiązywania, trwania i ustania stosunku pracy oraz wykonywanie innych czynności w stosunku do członków korpusu służby cywilnej oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 7. zatwierdzanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. udzielanie imiennych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;
 9. dysponowanie funduszem nagród;

10.  zatwierdzanie opisów stanowisk pracy;

11.  dokonywanie oceny okresowej Naczelników Wydziałów oraz rozpatrywanie sprzeciwów od ocen okresowych członków służby cywilnej dokonanych przez bezpośrednich przełożonych;

12.  udzielanie upoważnień do załatwiania spraw w swoim imieniu pracownikom inspektoratu, a także udzielanie pełnomocnictw;

13.  powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego Inspektoratu;

14.  udzielanie upomnień na piśmie członkom korpusu służby cywilnej za mniejszej wagi naruszenie obowiązków służbowych.

2. Do wyłącznych uprawnień Wojewódzkiego Inspektora należy podpisywanie:

 1. wystąpień i sprawozdań kierowanych do Głównego Inspektora, Wojewody oraz Marszałka Województwa;
 2. wystąpień kierowanych do organów administracji publicznej oraz posłów i senatorów;
 3. wystąpień pokontrolnych;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski;
 5. wniosków o wszczęcia postępowania:
 6. administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,
 7. karnego lub karno skarbowego,
 8. w sprawach o wykroczenia,
 9. przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,
 10. przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

 

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują Wojewódzki Inspektor wraz z inną upoważnioną przez Wojewódzkiego Inspektora osobą. Dokumenty te mogą być również podpisywane przez dwie upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora osoby.
 2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Radca Prawny, Główny Księgowy, Naczelnicy Wydziałów, Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, oraz pracownicy na samodzielnym stanowisku do spraw kadr odpowiadają za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania wydziałów, samodzielnego stanowiska pracy oraz wydają decyzje i załatwiają inne sprawy zgodnie z upoważnieniem Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Wojewódzki Inspektor może udzielić Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównemu Księgowemu, Radcy Prawnemu, Naczelnikom Wydziałów oraz innym pracownikom Inspektoratu pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych
  i szczególnych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATU

§ 26

1. Godziny pracy Wojewódzkiego Inspektoratu:

- Poniedziałek 7 30 – 15 30

- Wtorek 7 30 – 15 30

- Środa 7 30 – 15 30

- Czwartek 7 30 – 15 30

- Piątek 7 30 – 15 30

 

2. W Wojewódzkim Inspektoracie pełnione są dyżury telefoniczne, podczas których udzielane są odpowiedzi na zapytania w zakresie prawa obowiązującego przy wykonywaniu przewozów drogowych. Terminy dyżurów ustalane są przez Główny Inspektorat.

3. Inspektorzy wykonujący czynności kontrolne pracują w systemie zmianowym.

4. Przyjmowanie osób w Inspektoracie odbywa się w obowiązujących godzinach pracy.

5. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu i Oddziałów Wydziału Inspekcji, z tym że:

 1. Wojewódzki Inspektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 do godz. 15.00;
 2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Naczelnicy poszczególnych Wydziałów Inspektoratu przyjmują interesantów w każdy wtorek miesiąca w od godz. 09.00 do godz. 14.00;
 3. w Oddziałach Wydziału Inspekcji Kierownicy Oddziałów lub upoważnione przez nich osoby przyjmują interesantów w każdy piątek od godz. 09.00 do godz. 14.00.

6. Posłowie, senatorowie, radni oraz kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

 

§ 27

1. Obieg dokumentów, system rejestracji i oznakowanie spraw, sposób przechowywania i archiwizowania akt w Inspektoracie określa instrukcja obiegu dokumentów Inspektoratu.

2. Zabezpieczenie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową regulują odrębne przepisy.

 

§ 28

W Inspektoracie prowadzi się rejestry kancelaryjne:

 1. rejestr skarg i wniosków,
 2. rejestr aktów wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora,
 3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

 

§ 29

1. W przypadku zmiany na stanowiskach Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Naczelników Wydziałów, Radcy Prawnego lub na samodzielnym stanowisku, przekazanie obowiązków między ustępującym, a nowo wyznaczonym pracownikiem następuje w formie protokołu zdawczo odbiorczego.

 1. Protokół zdawczo odbiorczy powinien określać:
  1. obsadę kadrową Wydziału, stanowiska pracy;
  2. wykaz niezałatwionych spraw w układzie stanowisk pracy;
  3. wykaz przekazywanych pieczęci i stempli.

3. Protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w ust. 2, przekazywany jest w jednym egzemplarzu do Naczelnika Wydziału Administracyjno Technicznego.

4. Przekazywanie zadań między pracownikami następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego zawierającego: stan sprzętu, wykaz rzeczowy prowadzonych akt, wykaz spraw niezałatwionych oraz wykaz przekazywanych pieczęci i stempli. 

 

Rozdział IX 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU

 

§ 30

 1. Współpracę ze środkami masowego przekazu realizuje Wojewódzki Inspektor lub osoba pełniąca funkcję rzecznika Inspektoratu, w sposób uwzględniający przepisy Prawa prasowego.
 2. Rzecznika prasowego Inspektoratu powołuje Wojewódzki Inspektor.
 3. Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  1. informowanie prasy o działalności, programach i wynikach pracy Inspektoratu oraz zapewnianie dziennikarzom właściwego dostępu do informacji;
  2. interpretowanie i komentowanie działalności Inspektoratu, m.in. ogłaszanie oświadczeń;
  3. podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Inspektoratu, a także udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
  4. współpraca z Rzecznikiem Prasowym Głównego Inspektora oraz Wojewody.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Spory kompetencyjne pomiędzy Wydziałami lub samodzielnymi stanowiskami pracy rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.

 

§ 32

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy, Radca Prawny, Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk zobowiązani są przedkładać Wojewódzkiemu Inspektorowi wnioski w sprawie aktualizacji Regulaminu wynikające z doskonalenia organizacji pracy oraz zmian wprowadzonych przepisami.

 

§ 33

Zmiany regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.